Πακέτο Εργασίας 4 - Δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης του Έργου

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων για την ευρύτερη διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων του. Οι δράσεις περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ιστοσελίδας ως κομβικού σημείου πληροφόρησης για το Έργο και τους στόχους του, αλλά και διάθεσης του επιστημονικού-ερευνητικού υλικού που προκύπτει από τα Πακέτα Εργασίας 2 και 3, καθώς και των Οδηγών για επαγγελματίες των ΜΜΕ και για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες. Επίσης, υλοποιεί το σχεδιασμό και την παραγωγή των σχετικών εκδόσεων, ενός ειδικού τηλεοπτικού σποτ και δύο ενημερωτικών φυλλαδίων για το σεξισμό. Τέλος, είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση και υλοποίηση ενός τελικού Συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου και την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας με τη συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό τη δέσμευσή τους στην προώθηση των στόχων του Έργου και την ευρύτερη διάδοσή του.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.