Πακέτο Εργασίας 2 - Δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για επαγγελματίες στα ΜΜΕ και σπουδαστές δημοσιογραφίας/επικοινωνίας.

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)– Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση και υλοποίηση δύο σεμιναρίων για επαγγελματίες στο χώρο των ΜΜΕ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δύο σεμιναρίων για σπουδαστές δημοσιογραφίας/επικοινωνίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνονται από το ΕΚΠΑ πλαισιώνονται από ομάδα εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, ειδικών σε θέματα δημοσιογραφίας/επικοινωνίας και ισότητας των φύλων και συνοδεύονται από την παραγωγή ειδικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού, διαθέσιμου σε ηλεκτρονική, έντυπη και οπτικο-ακουστική μορφή (βίντεο) στην ιστοσελίδα του Έργου. 

Η συλλογή των αποτελεσμάτων των δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του Πακέτου Εργασίας 2 θα αποκρυσταλλωθεί σε μια ξεχωριστή έκδοση – Οδηγό για όσους απασχολούνται στον κλάδο των ΜΜΕ. Στόχος του Οδηγού αποτελεί η ευρύτερη η διάδοση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών των ΜΜΕ όσον αφορά τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φαινομένων σεξισμού στο δημόσιο λόγο και η παροχή πρακτικών συμβουλών για την εξάλειψη του σεξισμού τη στιγμή που συμβαίνει.

 

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.