Εταιρικό Σχήμα

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από:

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου είναι ερευνητικό κέντρο, που λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος (ΝΠΙΔ), ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στην Αθήνα. Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση της ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους πρόνοιας, η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας βάσει της αρχής του σεβασμού της πολιτισμικής ταυτότητας κάθε κράτους. Στο πλαίσιο της δομής του Κέντρου λειτουργούν τρεις εξειδικευμένες μονάδες: Μονάδα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, Μονάδα εκπαιδευτικής πολιτικής και Μονάδα κοινωνικής πολιτικής. 

Το Κέντρο έχει υλοποιήσει θεσμικά έργα και έργα ανάπτυξης ικανοτήτων σε περισσότερες από 25 χώρες, κυρίως στους τομείς της νομικής και δικαστικής μεταρρύθμισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διοικητικής μεταρρύθμισης. Αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRANET) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), συμμετέχει στις δράσεις διεθνών οργανισμών με καθεστώς Παρατηρητή, συντονίζει την “Ομάδα Έρευνας για τη Δημιουργία Συντάγματος και τη Συνταγματική Αλλαγή” της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου. Το CECL είναι πιστοποιημένο για τις υπηρεσίες που προσφέρει από το ISO 9001: 2008.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ είναι ένα από τα νεότερα τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια το Τμήμα αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ ένας μεγάλος αριθμός φοιτητριών/ών του ξεχωρίζουν στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα, στην έρευνα και άλλες δραστηριότητες στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Γραφείο Ισότητας και Φύλου, το οποίο είναι μια δομή που στοχεύει στην παρατήρηση και τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων και περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου στα προγράμματα σπουδών της.

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας από τον Ιούλιο του 2019. Είναι μια κυβερνητική υπηρεσία αρμόδια για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η Γενική Γραμματεία υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις μέσω της Αρχής Συντονισμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποστολή της είναι να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, προωθώντας συγκεκριμένα την υλοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Η εταιρική σχέση διαρθρώθηκε με βάση τις αρχές της εξειδίκευσης και της συμπληρωματικότητας, την προσπάθεια συνδυασμού παρεμβάσεων ανάλυσης και πεδίου με μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε στοιχεία, την πολυτομεακή και διεπιστημονική συνεργασία και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.

Η κεντρική Ομάδα Έργου για λογαριασμό του ΚΕΣΔ αποτελείται από τις κ. Ζωή Άννα Κασάπη και Ελένη Τεντεγιάννη ως Υπεύθυνες Έργου, την κα Αντωνία Καγιά ως οικονομική διευθύντρια και τον Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη, τη Δρ. Μαρία Μουσμούτη και την κα Άννυ Καμαριώτη ως εμπειρογνώμονες.

Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ο κύριος Γιώργος Πλειός ορίστηκε ως Υπεύθυνος του Έργου, ενώ η Δρ. Δέσποινα Χρονάκη και η Δρ. Σοφία Καναούτη συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες.

Η ΓΓΟΠΙΦ  εκπροσωπείται από την Δρ. Κατερίνα Λουκίδου, το Γιώργο Πατερόπουλο και τη Σοφία Νικολάου, ως εμπειρογνώμονες σε θέματα
ισότητας, καθώς και τη Σοφία Μητροπούλου και την Άννα Πάνου, στελέχη της ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.