Πακέτο Εργασίας 1 - Διαχείριση και συντονισμός του Έργου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (Συντονιστής φορέας του Έργου) έχει αναλάβει τις δράσεις διαχείρισης και συντονισμού του Έργου, φροντίζοντας για την ομαλή πορεία του, την τακτική επικοινωνία και την ομαλή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων-εταίρων.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.