Δράσεις και Δραστηριότητες

 

Για την εκπλήρωση των στόχων του Έργου έχουν σχεδιαστεί οι εξής κύριες δράσεις:

 • Διαχείριση και συντονισμός του Έργου.
 • 4 Βιωματικά εργαστήρια για εργαζομένες/ους σε Μέσα ενημέρωσης και σπουδάστριες/ές επικοινωνίας/δημοσιογραφίας, ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων, υλικό και ερευνητική έκθεση.
 • 4 εργαστήρια ενδυνάμωσης γυναικών πολιτικών και υποψηφίων, TNA για την αξιολόγηση αναγκών, Οδηγός με πρακτικές συμβουλές, case stories, γλωσσικά παραδείγματα και προτεινόμενες λύσεις.
 • Διάδοση: δικτυακός τόπος, δελτία τύπου, τηλεοπτικό σποτ, διάδοση Οδηγού και ερευνητικής έκθεσης, τελικό συνέδριο.

Το έργο απευθύνεται σε δύο ομάδες στόχους:

 1. Ελληνίδες πολιτικοί και υποψήφιες στη δημόσια σφαίρα
 2. Εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης (δημοσιογράφοι, φοιτητές σπουδών στα ΜΜΕ, bloggers)

 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Εργαστήρια που απευθύνονται σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες και φοιτητές/ριες των σχολών μέσων ενημέρωσης, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα ίσων ευκαιριών και διακρίσεων λόγω φύλου στη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαίρα, αλλά και για θέματα που αφορούν τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας. Οι συμμετέχουσες/οντες στο σεμινάριο θα παρακολουθήσουν πραγματικές/βιωματικές ιστορίες και περιπτωσιολογικές μελέτες που θα παρουσιάσουν ευρέως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης και θα δουλέψουν σε ομάδες σε μια προσπάθεια ανάπτυξης συγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στην εκπροσώπηση των φύλων στη δημόσια σφαίρα.
 • Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό από εργαστήρια: Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει υλικό που θα προκύψει από τα εργαστήρια κατάρτισης για τους επαγγελματίες/δημοσιογράφους και τις/ους φοιτήτριες/τές των σχολών μέσων ενημέρωσης. Αυτό το υλικό (διαλέξεις, ομιλίες, ερωτηματολόγια, εκθέσεις συμμετεχόντων) θα ενημερώσει στη συνέχεια τις πολιτικές, την έρευνα και την εκπαιδευτική ατζέντα. Το υλικό θα εξετάσει θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση στην περαιτέρω χάραξη πολιτικής και στην έρευνα σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο δημόσιων συζητήσεων και στο χώρο εργασίας (π.χ. κώδικας δεοντολογίας με πρακτικά βήματα για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των διακρίσεων).
 • Καταρχάς, θα διεξαχθεί Ανάλυση Αναγκών Εκπαίδευσης (Training Needs Analysis-TNA) για να διερευνήσει τις αντιλήψεις για την ανισότητα των φύλων στην κάλυψη των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση θα μπορούσε να τους δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές σε δημόσιες συζητήσεις. Θα οργανωθούν συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης (focus groups) και θα σχεδιαστούν εκπαιδευτικές ενότητες και το υλικό θα με βάση τα ευρήματα των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Αναγκών Εκπαίδευσης .
 • Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιους με βάση τη βιωματική μάθηση και τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων και σεναρίων. 4 εργαστήρια (2 ημέρες/12 ώρες το καθένα) θα διοργανωθούν στην Αθήνα (2) και στη Θεσσαλονίκη (2). Κάθε εργαστήριο θα φιλοξενήσει μέχρι και 25 γυναίκες και θα έχει διαδραστική μορφή.
 • Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για τις γυναίκες που συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις και φόρουμ: Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός με πρακτικές συμβουλές για γυναίκες που συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις για να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τον περιπτώσεις σεξισμού και διάκρισης λόγω φύλου. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές, περιπτώσεις, γλωσσικά παραδείγματα και προτάσεις λύσεων με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων από το χώρο της πολιτικής, της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης, και εν γένει της δημόσιας σφαίρας, σχετικά με θέματα που ενδέχεται να προκύψουν σε δημόσιες συζητήσεις.

Οι δράσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης στοχεύουν:

  α) στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις δημόσιες συζητήσεις και τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης.

  β) στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των σεξιστικών συμπεριφορών εις βάρος των γυναικών.

  γ) στην επικοινωνία του προβλήματος και στην εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο  αντίκτυπος του έργου.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της ιστοσελίδας, των δελτίων τύπου, της τελικής Ημερίδας και του μνημονίου που θα υπογραφεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.