Πακέτο Εργασίας 3 - Δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες.

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 3, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου έχει αναλάβει τη σύνταξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, βάσει πρωτογενούς έρευνας στάσεων και αντιλήψεων για την έμφυλη ανισότητα όσον αφορά την κάλυψη των γυναικών πολιτικών από τα ΜΜΕ. Βάσει αυτού του υλικού, σχεδιάστηκε η υλοποίηση (στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη) τεσσάρων ειδικών σεμιναρίων ενδυνάμωσης για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες.
Η συλλογή των αποτελεσμάτων των δράσεων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του Πακέτου Εργασίας 3 θα αποκρυσταλλωθεί σε μια ξεχωριστή έκδοση – Οδηγό για τις γυναίκες που συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Στόχος του Οδηγού αποτελεί η παροχή πρακτικών συμβουλών και προτάσεων, προκειμένου οι γυναίκες πολιτικοί και υποψήφιες να αναγνωρίζουν και να αντιπαρατίθενται στο σεξισμό και στο λόγο που ενέχει έμφυλες διακρίσεις.


Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.